Grønne støtteordninger

Bergen Kommune

Klima- og miljøtiltak
Lag og organisasjoner i Bergen kommune kan søke om tilskudd som skal medvirke til miljøvennlig og bærekraftig utvikling i Bergen i tråd med kommunes klima- og miljømål. De står beskrevet i Grønn strategi.
Les mer her!

Miljøsertifisering
Miljøanalyse og sertifisering under veiledning av en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent. 
Les mer her!

Hordaland Fylkeskommune

Lokale klima- og miljøtiltak
Lag og organisasjoner, grendelag og velforeninger kan søke om penger til gjennomføringen av lokale initiativ til handling som fremmer en bærekraftig utvikling av fylket. Det blir gitt støtte på opptil 50.000 kr.
Les mer her!

Tilskudd til masteroppgaver om klimaomstilling
Alle studenter som skal ta mastergrad på klimarelevante tema ved en utdanningsinstitusjon i Hordaland kan søke. Tiltaket skal styrke samarbeidet med forskingsmiljøene i Hordaland, medvirke til økt kunnskap og utvikle betre klimatiltak. Det blir gitt støtte til opptil 10.000 kr.
Les mer her!

Tilskuddsordning for grønne næringsutviklingsprosjekt
Det avsatt 13,5 millioner til næringsutviklingsprosjekt med fokus på fornybar energi, partnerskap, klimaretta tiltak og andre tiltak innen det «grønne» skiftet, for øke grønn konkurransekraft i næringslivet i Hordaland. Les mer her!

Tilskuddsordning til ladestasjoner for hjemmelading av drosje
Investeringsstøtte til etablering av normalladeutstyr for el-bil. Tilskuddet er 10 000 kroner per ladepunkt, eller opptil til 50 % av godkjente kostnader. Tilskuddet er avgrensa til et ladepunkt per drosje. Les mer her!

Søknad i samarbeid med kommune

Kommuner, fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, kan søke om midler. De kan søke sammen eller hver for seg.

Kommunen kan søke støtte til tiltak som gjennomføres og finansieres sammen med kommunale AS, IKS, næringsliv, organisasjoner og private. Kommunen må være en aktiv deltaker i samarbeidet og legge vesentlig arbeidsinnsats eller finansiering i prosjektet. Vær oppmerksom på at regelverket for statsstøtte setter en del begrensninger. Dette kan gi lengre saksbehandlingstid og behov for ekstra dokumentasjon Midlene skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring. Maks søkesum er på 12 millioner.
Les mer her!

Sparebanken Vest – allmennyttig fond

Sparebanken støtter initiativ som gjør lokalmiljøet levende, stimulerende og inkluderende. Les mer her!

ENOVA

Hos Enova finner man støtteordninger for nullutslippløsninger innen bygg og eiendom, industri og anlegg, energisystem, transport og private hus og hjem.
Les mer her!

Innovasjon Norge

Finansiering av alt fra oppstart, innovasjon og utvikling, internasjonal satsing, landbruk, skipsfart og fiske med mer.
Les mer her!